Syntein heeft als missie een essentiële bijdrage te leveren aan een optimale gezondheid van de burgers in de noordelijke Maasvallei. Syntein staat voor samenwerking in diverse lijnen. Samenwerking tussen burgers, diverse zorgaanbieders en welzijnsorganisaties, maar ook zorgverzekeraars en gemeenten en andere relevante spelers in het sociale domein. Voor een efficiënt functionerende zorgketen acht Syntein het van belang dat alle betrokkenen in de keten elkaar actief weten te vinden.

De werkzaamheden van Syntein bestaan op de eerste plaats uit het ondersteunen en faciliteren van huisartsen. In het netwerk van Syntein is o.a. Hans Peter Jung betrokken. Ondersteuning vindt (onder andere) plaats middels het bieden van integrale zorg met de inzet van zorgprogramma’s en het faciliteren van personeelsondersteuning, ICT en gezamenlijke inkoop.

Een belangrijke driver voor Syntein is het streven naar toekomstbestendige en innovatieve zorg. In dat kader werkt Syntein al jaren in netwerkverband op thema’s samen met verschillende regionale partners en initieert Syntein diverse projecten om zorg te vernieuwen, beter bereikbaar te maken en bij de tijd te houden. Op hoofdlijnen laat het werk van Syntein zich het beste op de volgende omschrijven:

* Ontwikkelen, coördineren en contracteren van zorgprogramma’s (integrale zorg)
* Faciliteren van huisartsen
* Innoveren van zorg