Forensisch Medisch Genootschap (FMG)

< Aangesloten leden

Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de beroepsvereniging van forensisch artsen. Forensisch artsen zijn werkzaam op het terrein van medisch onderzoek en advisering ten dienste van (straf)rechtspleging en -handhaving aan overheid, politie en justitie.

Doelstelling

Doelstelling van het FMG is het bevorderen van de forensisch-medische wetenschappen in de ruimste zin des woords. Ook streeft zij ernaar dat het forensisch-medisch handelen te allen tijde onderworpen zal zijn aan toetsing naar normen van kwaliteit, van ongebondenheid en van algemene medische ethiek.

De vereniging tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • kennisbevordering door het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten, alsmede door het deelnemen aan dergelijke bijeenkomsten in groter verband;
  • het onderhouden van contacten met buitenlandse nationale en internationale verenigingen, die zich op hetzelfde terrein bewegen, alsmede met verenigingen in binnen- en buitenland op aanverwante gebieden;
  • het streven naar formele erkenning harer leden als forensisch-medische beroepsbeoefenaren die aan door de vereniging nog te stellen wetenschappelijke en praktische normen voldoen;
  • het doen verschijnen van schrifturen;
  • alle andere wettige middelen, welke aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Ga naar de website van Forensisch Medisch Genootschap (FMG)