Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)

< Aangesloten leden

Medische milieukunde is een vak dat zich bezig houdt met de raakvlakken tussen milieufactoren en gezondheid. De voornaamste doelstelling van medische milieukunde is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door het contact met milieudeterminanten te voorkomen dan wel beperken. Het werkveld van de medische milieukunde is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, de binnenlucht van huizen, de buitenlucht, verstoring (stankhinder, geluidhinder, straling, veiligheid en rampenbestrijding) en leefbaarheid (de relatie tussen milieu, gezondheid en ruimtelijke ordening). Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Het belangrijkste doel van deze Vereniging is het verbreden van de wetenschappelijke basis van de medische milieukunde. De NVMM probeert door het ontwikkelen van wetenschappelijke richtlijnen en door het bevorderen van een gedachtenwisseling met verschillende disciplines, bij te dragen aan de meningsvorming over de relatie tussen milieuverontreiniging en gezondheid.

Dit doet zij door;

  • het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen en symposia;
  • het stimuleren en co√∂rdineren van onderzoek op het terrein van milieu en gezondheid;
  • het ontwikkelen en stimuleren van activiteiten ten behoeve van onderwijs;
  • het aangaan van contacten met organisaties in binnen- en buitenland;
  • het ontwikkelen van voorlichtingsactiviteiten;
  • het uitgeven van een Mededelingenblad NVMM;
  • ontwikkelen en vaststellen van beroepsprofielen.
  • het ontwikkelen en vaststellen van beroepsprofielen voor de verschillende disciplines binnen de vereniging
  • het behartigen van de belangen van de personen binnen deze disciplines
  • het ingaan op maatschappelijke ontwikkelen, die een raakvlak hebben met de medische milieukunde.

Ga naar de website van Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)