Publicaties

< Alle publicaties

Actieagenda Projectgroep Kwaliteitsbeleid

20-12-2015

Als de grote veranderingen in de zorg zoals we die nu zien, doorzetten - en veel wijst daarop - dan zal de nadruk verder verschuiven naar integrale zorg, waarin ruim plaats is voor het anticiperen op en voorkómen van (verergering van) ziekte, het begeleiden van mensen met meerdere chronische ziekten gericht op behoud van functioneren en optimale participatie in de samenleving, het bevorderen van gezond leven en een gezonde omgeving, en maximale regie in handen van burgers en patiënten. Daarmee zal ook de kwaliteitsbeoordeling een ander karakter krijgen of moeten krijgen. Een meer integraal karakter, waarin de zojuist genoemde kenmerken alle aan bod komen. “Harde” criteria zullen, waar nuttig en nodig, daarin worden geïncorporeerd.

Deze actieagenda is opgesteld in december 2015 en nog steeds actueel.