Wat doen we

Krachten bundelen naar een gezonde samenleving

De Federatie voor Gezondheid bundelt krachten naar een gezonde samenleving. We zijn een uitnodigende, lerende en goeddeels zelforganiserende netwerkorganisatie. We leggen slimme verbindingen, delen ervaring, expertise en kennis, zetten elk op ons eigen terrein én in samenwerking met andere leden gezondheid op de agenda en stimuleren innovatie waar we kunnen. Agenderen, het aanjagen van innovatie in doe-coalities en natuurlijk onze netwerkactiviteiten zijn onze krachtigste instrumenten: samen laten we van ons horen. Samen werken we aan structurele oplossingen. Samen krijgen we voor elkaar, wat ons alleen niet zou lukken. Samen krijgen we méér voor elkaar.

Agenderen

Agenderen deden en doen we op uiteenlopende platforms en niveaus. Zo zijn we initiatiefnemer van het Nationale Preventieakkoord, zichtbaar actief in de Initiatiefgroep Preventieakkoord en laten we geregeld van ons horen in het publieke debat. Natuurlijk reageren we hierbij op het actuele overheidsbeleid, maar we brengen onze visie bijvoorbeeld ook in de vorm van opiniestukken onder de aandacht. Onze leden ontmoeten elkaar bovendien bij de 6-wekelijkse lobbytafel, waar we samenwerken aan een krachtig, gemeenschappelijk geluid richting Den Haag.

Doe-coalities: (aanjagen van) innovatie

Onze leden werken samen in verschillende doe-coalities rond belangrijke thema’s aan meerjarige ambities. Op dit moment zijn onder meer de volgende doe-coalities actief:

Nationaal Groeifonds

De Coalitie Nationaal Groeifonds heeft zich gevormd rond een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds, waarbij de preventie van overgewicht weliswaar de primaire, maar zó veel verder reikende focus vormde. Inmiddels hebben we met het consortium van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) op 3 februari 2023 de aanvraag voor de PreventiePromotor ingediend. In verschillende leeromgevingen (school, wijk en werk van de toekomst) wordt op een domein overstijgende manier gewerkt om preventie van overgewicht te bewerkstelligen. Het gedachtegoed van de Federatie wordt hierin goed vertegenwoordigd.

We zijn er trots op dat een aantal leden gezamenlijk twee projecten heeft ingediend. Daarnaast is er in de aanvraag een centrale rol voor de Federatie zelf in de Accelerator. In de zomer van 2023 horen we of de aanvraag is gehonoreerd. We kijken met plezier terug op dit avontuur, dat we samen met 23 leden hebben kunnen aangaan!

Gidsrol Brede Gezondheid

Het huidige ziektezorgsysteem ontwikkelt zich in de richting van een écht gezondheidszorgsysteem. Hierin is niet het herstel van vermijdbare gezondheidsschade achteraf, maar de ondersteuning van mensen bij het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid leidend. Deze beweging heeft forse implicaties voor professionals, hun beroepsverenigingen en opleiding. Voor de beroepen en opleidingen in de publieke gezondheid, de zorg en het sociale domein betekent deze beweging, dat de arbeidscapaciteit meer naar de vóórkant van gezondheidsproblemen moet worden verlegd.

Een en ander vraagt om een kwalitatief andere inzet van professionals: we hebben professionals nodig, die gezondheid als leidmotief kunnen hanteren en zo in staat zijn mensen te gidsen naar een positief gezondere levenswijze. Binnen deze coalitie willen we hier een impuls aan geven: Een verbreding van kennis en vaardigheden, die domein overstijgend gidsen als krachtige preventieve werking mogelijk maakt. Wij willen nadrukkelijk uiteenlopende beroepsverenigingen betrekken als landelijke aanjagers van die ontwikkeling, Om binnen afzienbare tijd een aantrekkelijk voorbeeld te creëren, focussen we voorlopig op drie zaken:

  1. De invulling van en het experimenteren met de ‘Gidsrol Brede Gezondheid’ binnen uiteenlopende beroepsgroepen
  2. Het met tools ondersteunen van de beroepsverenigingen om onder hun leden draagvlak te creëren voor deze beweging
  3. Het agenderen van aanpalend beleid dat de eventuele monopolisering van de ‘Gidsrol Brede Gezondheid’ door één of enkele beroepsgroepen voorkomt/deze rol transdisciplinair in de samenleving inbedt.

Op 10 mei ondertekenden Avans Hogeschool, BLCN, Collegamento, PHned, Visiom en de FvG het ambitiedocument Gidsrol Brede Gezondheid. Daarmee pleit men voor de introductie van een nieuwe rol (géén functie) in het veld van zorg, preventie en welzijn. 

Gezonde Data Economie

De commerciële digitale gezondheidsmarkt, die in ons land langzaam maar zeker vorm krijgt, heeft de potentie om als krachtige hefboom te dienen voor een gezonder en vitaler Nederland. Met de juiste focus en de juiste keuzes lukt dat. Gezondheidsdata kunnen helpen de oriëntatie te verleggen naar gezondheid en vitaliteit ten gunste van ziekte en zorg, maar we willen niet dat deze verworden tot instrument van een soort ‘gezondheidspolitie’. Hoe beschermen we het individu en kunnen we datagegevens toch optimaal gebruiken? Als Federatie zien we de kansen en de (afbreuk-) risico’s van de digitale gezondheidsmarkt. De Federatie, TNO en Stichting Mijn Data Onze Gezondheid heeft het initiatief tot deze doe-coalitie Gezonde Data Economie genomen. Samen met een aantal andere leden onderzoekt deze coalitie welke stappen nodig zijn voor een privacy respecterend systeem met toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.

Op 15 maart werd het ambitiedocument tijdens een kick-off meeting gepresenteerd en ondertekend door Almende, Ancora health, TNO, Vigo, Stichting Mijn Data Onze Gezondheid en de FvG.

Missie Veerkracht

Ten tijde van de start van de coronacrisis vormde zich binnen de federatie een Omdenkteam, dat zich boog over de vraag, hoe we post-corona meer ruimte voor vitaliteit/veerkracht in de samenleving zouden kunnen krijgen. Dit team tekende zijn bevindingen op in een manifest: Missie Veerkracht. Een manifest, dat weliswaar werd gedragen door de leden, maar ook een het gedachtengoed dat al op kleine schaal in verschillende vormen werd uitgedragen. Het opschalen en landelijk uitbreiden van succesvolle regionale pilots bleef echter achter. Zo ontstond een nieuwe focus: het creëren van de condities en effenen van de paden om succesvolle projecten/aanpakken ook elders en op grotere schaal uit te rollen. Die focus vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden:

  1. We willen leren hóe we het goede effectief kunnen opschalen
  2. We willen begrijpen hoe we welke belemmeringen het beste weg kunnen nemen/via workarounds kunnen omzeilen

De doe-coalitie Missie Veerkracht zoekt hiertoe de samenwerking met top-sectoren, maar wil ook via lokale en regionale instanties het net ophalen. Die activiteiten kunnen niet zonder verder draagvlak en support in inhoudelijke in, maar ook niet zonder investeerders die graag bij willen dragen aan verder onderzoek in dit kader. Interesse? We vernemen het graag!

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)

Deze doe-coalitie heeft de ambitie de GLI door te ontwikkelen als startpunt (en dus niet als te beoordelen of promoten voltooid eindproduct) voor onderzoek naar effectieve begeleiding(-swijzen) binnen het huidige zorgstelsel van specifieke bevolkingsgroepen: hoe help je mensen hun leefgewoontes zodanig te verbeteren dat een hogere kwaliteit van leven en een lager risico op (verergering van) ziekte bereikt wordt?

Netwerk

Om zowel in de lobby als in het aanjagen van innovatie krachtig met elkaar op te kunnen trekken, is het belangrijk dat we een uitnodigend, divers en inclusief en bovenal sterk met elkaar verbonden netwerk zijn én blijven. Daarom ontmoeten we elkaar regelmatig op Federatieraden, themabijeenkomsten en directeurenborrels en -ontbijten.

1SociaalDomein

Daarnaast heeft de Federatie voor Gezondheid een eigen channel op 1SociaalDomein, dat toegankelijk is voor alle leden. Op dit platform zoeken we elkaar op/vinden we elkaar binnen het netwerk, delen we informatie, gaan we actief de samenwerking met elkaar aan, stellen we vragen en starten vele discussies en werkgroepen/doe-coalities.

Onze speerpunten voor 2022-2023

  • Realiseren van structurele financiering van voorzorg op de langere termijn
  • Financieren en anderszins faciliteren van innovatie
  • Lobbyen voor preventie/voorzorg 
  • Stimuleren van gezondheid en veerkracht