Wat doen we

Samen zetten we voorzorg op de kaart

De Federatie voor Gezondheid is een uitnodigende en goeddeels zelforganiserende netwerkorganisatie. Samen met onze leden zetten wij voorzorg op de kaart. Elk lid doet dat op zijn eigen terrein én in samenwerking met andere leden. Lobby en het aanjagen van innovatie zijn de krachtigste instrumenten van ons netwerk: samen laten we van ons horen. Samen werken we aan structurele oplossingen. Samen krijgen we voor elkaar, wat ons alleen niet zou lukken. Samen krijgen we méér voor elkaar.

Lobby

De leden van de Federatie voor Gezondheid ontmoeten elkaar bij de 6-wekelijkse lobbytafel. Hierbij werken we samen aan een krachtig, gemeenschappelijk geluid richting Den Haag. Daarnaast zijn we initiatiefnemer van het Nationale Preventieakkoord en zichtbaar actief in de Initiatiefgroep Preventieakkoord. Ook laten we geregeld van ons horen in opiniestukken en reacties op het beleid in Den Haag.

(Aanjagen van) innovatie

Onze leden werken samen in verschillende coalities rond belangrijke thema’s aan meerjarige ambities. Op dit moment zijn onder meer de volgende coalities actief:

Nationaal Groeifonds
De Coalitie Nationaal Groeifonds vormde zich om een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds tot stand te brengen met de preventie van overgewicht als primaire – maar zó veel verder reikende - focus. Inmiddels hebben we ons aangesloten bij het consortium van de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra). Het gedachtegoed van de federatie wordt hier goed gehoord en vindt steeds meer zijn beslag in de eerste contouren van de aanvraag. In verschillende leeromgevingen (school, wijk, werk van de toekomst en wellicht nog meer) wordt op een domeinoverstijgende manier gewerkt om primaire preventie te bewerkstelligen. Wij zijn er trots op dat inmiddels 23 leden zich hebben aangesloten bij deze coalitie.

Gidsfunctie Positieve Gezondheid
Het huidige ziektezorgsysteem ontwikkelt zich in de richting van een écht gezondheidszorgsysteem. Hierin is niet het herstellen van vermijdbare gezondheidsschade achteraf, maar het ondersteunen van mensen bij het voorkomen van ziekte en het bevorderen van gezondheid leidend. Deze beweging heeft forse implicaties voor professionals, hun beroepsverenigingen en opleiding. Voor de beroepen en opleidingen in de publieke gezondheid, de zorg en het sociale domein betekent deze beweging, dat de arbeidscapaciteit meer naar de vóórkant van gezondheidsproblemen moet worden verlegd. Dat vraagt om een kwalitatief andere inzet van professionals. We hebben professionals nodig, die gezondheid als leidmotief kunnen hanteren en zo in staat zijn mensen te gidsen naar een positief gezondere levenswijze. Binnen deze coalitie willen we hier een impuls aan geven: Een verbreding van kennis en vaardigheden, die domeinoverstijgend gidsen als krachtige preventieve werking mogelijk maakt. Wij willen nadrukkelijk uiteenlopende beroepsverenigingen betrekken als landelijke aanjagers van die ontwikkeling, Om binnen afzienbare tijd een aantrekkelijk voorbeeld te creëren, focussen we voorlopig op 3 zaken:

  1. De invulling van en het experimenteren met de ‘Gidsfunctie Positieve Gezondheid’ binnen uiteenlopende beroepsgroepen
  2. Het met tools ondersteunen van de beroepsverenigingen om onder hun leden draagvlak te creëren voor deze beweging
  3. Het agenderen van aanpalend beleid dat de eventuele monopolisering van de ‘Gidsfunctie Positieve Gezondheid’ door één of enkele beroepsgroepen voorkomt/de Gidsfunctie Positieve Gezondheid transdisciplinair in de samenleving inbedt.

Gezonde Data Economie
In ons land is een commerciële digitale gezondheidsmarkt aan het ontstaan. Deze heeft de potentie om als hefboom te fungeren voor een gezonder en vitaler Nederland. Dat gaat echter niet vanzelf.  Het mogelijk verworden tot een soort van ‘gezondheidspolitie’ - een systeem dat gezond gedrag normatief voorschrijft en afdwingt - vormt een aanmerkelijk afbreukrisico. Ook kan het de oriëntatie op ziektezorg bestendigen: exact het tegenovergestelde, van wat we willen bereiken. Deze coalitie is gevormd vanuit de gedeelde ambitie een alternatief te ontwikkelen: een gezonde dataeconomie, waarin burgers vertrouwen hebben, eigenaarschap over hun gezondheidsdata behouden, waardevolle digitale gezondheidsdiensten kunnen afnemen, en uiteindelijk gestimuleerd en gesteund worden om gezonder en vitaler door het leven te navigeren. Dat vraagt enerzijds om het scheppen van de juiste marktcondities en anderzijds om de ontwikkeling van alternatieve verdienmodellen.

Missie Veerkracht
Ten tijde van de start van de coronacrisis vormde zich binnen de federatie een Omdenkteam, dat zich boog over de vraag, hoe we post-corona meer ruimte voor vitaliteit/veerkracht in de samenleving zouden kunnen krijgen. Dit team tekende zijn bevindingen op in een manifest: Missie Veerkracht. Een manifest, dat weliswaar werd gedragen door de leden, maar ook een het gedachtengoed dat al op kleine schaal in verschillende vormen werd uitgedragen. Het opschalen en landelijk uitbreiden van succesvolle regionale pilots bleef echter achter. Zo ontstond een nieuwe focus: het creëren van de condities en effenen van de paden om succesvolle projecten/aanpakken ook elders en op grotere schaal uit te rollen. Die focus vraagt om aanvullende kennis en vaardigheden:

  1. we willen leren hóe we het goede effectief kunnen opschalen
  2. we willen begrijpen hoe we welke belemmeringen het beste weg kunnen nemen/via workarounds kunnen omzeilen

Missie Veerkracht zoekt hiertoe de samenwerking met topsectoren, maar wil ook via lokale en regionale instanties het net ophalen. Die activiteiten kunnen niet zonder verder draagvlak en support in inhoudelijke in, maar ook niet zonder investeerders die graag bij willen dragen aan verder onderzoek in dit kader. U bent van harte welkom.

Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI)
Deze coalitie heeft de ambitie de GLI door te ontwikkelen als startpunt (en dus niet als te beoordelen of promoten voltooid eindproduct) voor onderzoek naar effectieve begeleiding(-swijzen) binnen het huidige zorgstelsel van specifieke bevolkingsgroepen: hoe help je mensen hun leefgewoontes zodanig te verbeteren dat een hogere kwaliteit van leven en een lager risico op (verergering van) ziekte bereikt wordt?

Netwerk

Om zowel in de lobby als in het aanjagen van innovatie krachtig met elkaar op te kunnen trekken, is het belangrijk dat we een divers en inclusief en bovenal sterk met elkaar verbonden netwerk zijn. Daarom ontmoeten we elkaar regelmatig op Federatieraden, directeurenborrels/ontbijten en bijeenkomsten rondom verschillende thema’s.

1SociaalDomein
De Federatie voor Gezondheid heeft een eigen channel op 1SociaalDomein. Daarop hebben alle leden toegang en kunnen zij actief met elkaar de samenwerking aangaan, vragen stellen, discussies starten, werkgroepen aanmaken, elkaar vinden en direct contact zoeken met een ander lid. 

Onze speerpunten voor 2022-2023

  • Realiseren van structurele financiering van voorzorg op de langere termijn
  • Financieren en anderszins faciliteren van innovatie
  • Lobbyen voor preventie/voorzorg 
  • Stimuleren van gezondheid en veerkracht