Waar staan we voor

De beweging van nazorg naar voorzorg

De Federatie voor Gezondheid (FvG) zet zich in voor de maatschappelijke beweging van nazorg naar voorzorg, van gezond maken naar gezond houden. Waar ons huidige zorgsysteem primair is ingericht op het beter maken van zieke mensen, sturen wij aan op zowel collectieve als individuele gezondheid en veerkracht om ziekte te helpen voorkomen dan wel beter hanteerbaar te maken. Deze oriëntatie vraagt om oplossingen die het eigen natuurlijke vermogen tot helen, groei en herstel en de omgang met tegenslagen optimaal ondersteunen, op individueel niveau én op het niveau van de samenleving. En dat vraagt om een basale voorziening: een voorzorgnetwerk, waarin mensen ‘gegidst’ en aangemoedigd worden de gezondheids- en veerkrachtbevorderende keuzes te maken die bij hen passen. Alleen zo kan onze samenleving als geheel gezond en veerkrachtig worden en blijven.

Voorzorg als mindset

Wie het woord 'preventie' hoort, denkt al gauw aan meer bewegen, dieetadviezen, een cursus stoppen-met-roken, etc. Op zich goede initiatieven, maar als losse interventies ontoereikend om tot een gezondere en veerkrachtige bevolking te komen en een oplossing te bieden voor ons overbelaste zorgstelsel. Want onze dagelijkse keuzes met betrekking tot voeding, slapen, mobiliteit, sport, sociale interactie en maatschappelijke participatie bepalen dan wel samen onze gezondheid en veerkracht, ze zijn ook sterk afhankelijk van individuele sociaal-maatschappelijke en economische omstandigheden. Een echt gezonde en veerkrachtige samenleving begint met een collectieve en context-overstijgende mindset waarin niet ziekte maar gezondheid voorop staat en waarin de context meetelt. Het vraagt bovendien om buiten de gebaande paden te treden, met alle ruimte voor sociale innovatie. En dat is precies wat wij samen met onze leden doen, op weg naar een alomvattend voorzorgnetwerk, dat gebaseerd is op interdisciplinaire en integrale oplossingen.

Verbinden

We verbreden onze visie naar andere sectoren, zoals de zorg, het sociaal domein en het bedrijfsleven. We slaan bruggen waar dat kan en creëren nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden vanuit het gezondheidsdenken. De FvG wil dus een platform zijn dat verbindt. Een basaal voorzorgnetwerk creëer je in gezamenlijkheid, niet in je eentje.  

We hebben onze visie in 2015 uitgeschreven in een actieagenda die nog steeds relevant is en waarop wij voortbouwen. Denk hierbij aan het mede-initiëren van het Nationale Preventieakkoord, het munten van het ‘vitaliteitscontract’, en het introduceren van het heal/deal concept.