Publicaties

< Alle publicaties

Federatieraad 30-1-2019 bij TNO in Den Haag - kort verslag

30-01-2019

Tijdens de Federatieraad van 30 januari 2018 werden de volgende agendapunten besproken.


Statutenwijziging
Op de agenda stond de goedkeuring van de nieuwe statuten. Daarvoor is een quorum van 2/3 van de leden nodig; dit aantal leden was helaas niet aanwezig. Er zal een 2e vergadering worden belegd; waarvoor geen formeel quorum is vereist.: 14 dagen tot 4 weken na 30 januari.

De beweegredenen voor de statutenwijziging zijn: de missie/visie zoals eerder vastgesteld, is nog niet in statuten opgenomen. En ‘NPHF’ wordt geschrapt uit de naam. Verder worden de statuten meer eigentijds maken. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de bevoegdheden van het bestuur of de federatieraad.
Deze statutenwijziging hebben de instemming van de aanwezigen.
De directeur en de voorzitter zullen nu verdere stappen ondernemen.

Werkplan 2019
2018 was een mooi jaar voor de Federatie waarin zichtbare slagen (Preventieakkoord en vitaliteitscontract) zijn gemaakt. Ook financieel is het goed afgesloten. De nieuwe werkwijze met het Directeurenontbijt en netwerktafels, landt goed. Bureau en bestuur hebben besloten dit door te zetten. De voorzitter roept de leden op mee te doen.

Begroting 2019
In 2018 is een positief resultaat geboekt. De begroting wordt vervolgens door de FR goedgekeurd.

Mededelingen
Update Preventieakkoord
De voorzitter meldt dat zij vernomen heeft dat er 500 vragen uit de Kamer zijn die voor half februari beantwoord moeten worden en daarna plenair behandeld moeten worden (waarschijnlijk in april/mei). Zij geeft aan dat de Federatie nu echt partij is geworden in het akkoord. Daardoor kunnen we invloed uitoefenen op de inhoud. Leden worden geadviseerd actief te reageren als zij nog iets willen veranderen in het Akkoord of wat lobby-issues zijn (doorgeven aan de directeur van het bureau). Vanuit de Federatie kunnen we niet veranderen (want we zijn één van de bouwers). Wel kunnen we individuele leden aan elkaar ‘koppelen’.

De Klankbordgroep (waarin onder meer SER, GGD GHOR NL en VNG zitting hebben) is in december van start gegaan. Ook de Federatie heeft hierin zitting. De Klankbordgroep waakt over de toekomstagenda (financiering), zorgen voor monitoring, borging, evaluatie: “Doet nu iedereen wat hij zou doen”. De eerste monitor wordt pas in het najaar van 2019 verwacht. Op 8 maart komen alle tafels voor het eerst bijeen (met 70 partners, hoe gaan we het lokaal invullen).

De directeur geeft aan als Federatie erg blij te zijn met dit Preventieakkoord; het is een eerste stap, nu naar uitvoering toe. Er is nu draagvlak om verschil te maken en om een gezamenlijke toekomstagenda te maken.

Huub Sibbing (V&VN) geeft aan dat de toekomstagenda breder moet zijn (vergelijk de VTV). Waarop de heer Drenthen aangeeft dat het niet gaat om meer thema’s erbij, maar om gezamenlijkheid.

Vitaliteitscontract
De voorzitter geeft aan dat gezocht wordt naar pilots. Het Vitaliteitscontract moet nu echt opgepakt, gedaan en ontwikkeld gaan worden.

Website
De nieuwe website is in ontwikkeling en zal online gaan na goedkeuring van de nieuwe statuten.

Na afloop van de vergadering volgen nog twee presentaties van Jan Peter Larsen (Sense Health) en Hanneke Molema (TNO).